Všeobecné obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů

Některé sekce těchto stránek vyžadují pro své použití zadání osobních údajů. Zadáním a odesláním těchto údajů klient jako subjekt osobních údajů ("subjekt") uděluje dobrovolně obchodní společnosti SOLUCION s.r.o. se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČO: 058 83 792, společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 98396, jako správci ("správce") ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů pomocí manuálních a automatizovaných prostředků ve vlastním informačním systému správce v rozsahu údajů uvedených ve formuláři za účelem zasílání nabídek služeb správce.

Souhlas se uděluje na dobu trvání účelu, pro který byl tento souhlas udělen, nejméně však na dobu 10 let od udělení tohoto souhlasu, a v případě uzavření správcem zprostředkovaného smluvního nebo jiného smluvního vztahu mezi mnou a finanční institucí po celou dobu trvání takového vztahu. Souhlas platí do jeho odvolání subjektem. Subjekt může souhlas kdykoli odvolat zasláním odvolání na e-mailovou adresu správce info@solucion.cz popř. písemně prostřednictvím doporučeného dopisu, zaslaného na sídlo správce, jemuž je odvolání souhlasu určeno. Subjekt může dále požádat správce o informaci o zpracování osobních údajů o jeho osobě nebo o jejich opravu, v případě podezření na zpracovávání osobních údajů správcem v rozporu s ochranou soukromého života subjektu nebo se zákonem může požádat správce o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu a může se s takovým podnětem obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prohlášení k závaznosti informací

Není-li výslovně uvedeno jinak, modelové příklady, kalkulace a výpočty ve všech kalkulačkách na tomto webu jsou orientační a nejsou nabídkou k uzavření smlouvy, příslibem k uzavření smlouvy, vyhlášením veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku, veřejnou nabídkou ani jakýmkoliv jiným právním jednáním SOLUCION s.r.o., a to bez ohledu na jeho obsah či označení; pokud kterákoliv část tohoto webu vykazuje obsahové náležitosti některého z uvedených nebo jakéhokoliv jiného právního jednání SOLUCION s.r.o., je výhradně právně nezávazným informativním sdělením, i pokud tak není zvlášť označena.

Zásady používání souborů cookies

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.


Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.4.2017

4 minuty

Plánujete koupit byt, dům či pozemek? Pak nezapomeňte na Daň z nabytí nemovitosti, kterou nově od listopadu 2016 platí kupující nikoliv prodávající, jak tomu bylo dříve. Pojďme se podívat podrobněji na průběh s nástinem povinností a termínů. Pokus o zestručnění a zjednodušení by byl značně zavádějící, proto následuje malá daňová vsuvka psaná právnickým jazykem.

Daňová povinnost vzniká dnem nabytí vlastnického práva k nemovité věci.  U nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem, které jsou zapisovány do katastru nemovitostí je rozhodným dnem vzniku daňové povinnosti den vkladu do katastrálního úřadu, v opačném případě kdy nedochází k nabití vlastnického práva k nemovité věci rozhodnutím orgánu, vzniká daňová povinnost dnem nabytí účinnosti smlouvy.  Při prodeji nemovité věci ze společného jmění manželů (SJM), stejně tak koupi nemovité věci do společného jmění manželů jsou manželé poplatníky daně společně a nerozdílně. To znamená, že podávají jedno daňové přiznání -  jeden z nich vystupuje jako společný zmocněnec.

Daňové přiznání z nabytí nemovitosti musíte podat nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, kdy došlo k zapsání vkladu do katastru nemovitosti, nebo nabyla účinnosti smlouva o převodu vlastnictví k nemovitosti, která není evidována na katastrálním úřadu. Daňové přiznání se podává příslušnému finančnímu úřadu, v jehož obvodu se nemovitost nachází.  Daň můžete zaplatit složenkou nebo převodem (variabilním symbolem je rodné číslo poplatníka, u právnické osoby IČ).

Sazba daně jsou 4 % ze základu daně, za ten se považuje cena nemovitosti.  Můžete vycházet buď z kupní ceny nemovitosti, z ceny zjištěné znaleckým posudkem nebo ze směrné hodnoty, kterou na základě typu, polohy a charakteru nemovitosti určí finanční úřad. Daň se potom vypočítá z částky, která je vyšší. Platí přitom, že se pro účely výpočtu nevychází z celé ceny nemovitosti, ale pouze z jejích 75 %. Pokud by Vám nevyhovovalo, porovnávání kupní ceny s cenou místně obvyklou, můžete kupní cenu porovnat s cenou zjištěnou znaleckým posudkem.  O ten však musíte požádat finanční úřad a znalecký posudek posléze dodat.  Do kalkulace se zahrnuje 75 % odhadní ceny. Daň pak zaplatíte z této částky nebo ceny kupní, je to opět dle toho, která částka bude vyšší. Náklady na znalecký posudek si můžete odečíst od základu daně.

Osvobození od daně z nabytí nemovitosti

  • Při prvním úplatném převodu novostavby (domu či bytu), ke kterému dojde nejpozději do pěti let od chvíle, kdy lze stavbu užívat
  • Při prvním úplatném převodu jednotky určené k bydlení vzniklé stavební úpravou (nástavbou, přístavbou), ke kterému dojde během prvních pěti let od doby, kdy lze jednotku užívat
  • Při převodu majetku družstev do vlastnictví jejich členů

Osvobození se nevztahuje na případy nabytí rozestavěné stavby nebo rozestavěné jednotky.

Přílohy, které je nutné k daňovému přiznání dodat

  • Nabývací titul, na základě kterého došlo k nabití nemovitosti
  • Vyrozumění katastrálního úřadu o provedení vkladu
  • Pokud se základ daně odvozuje od zjištěné ceny, je povinnou přílohou i znalecký posudek

Součástí příloh musí být samozřejmě vyplněné formuláře daně z nabytí nemovitosti, které si můžete stáhnout buď zde anebo jej získat na finančním úřadě. 

Rádi pomůžeme i s vaším bydlením! Volejte +420 773 150 399 nebo Napište zprávu